نحوه نام گزاری بدافزارها

امن سازی سیستم عامل ارزیابی امنیت شبکه ارزیابی امنیت تجهیزات سخت افزاری امن سازی ایمیل سرور تست امنیت و نفوذ پذیری نرم افزارهای کاربردی نرم افزارهای مخرب و ناخواسته با توجه به استاندارد سازمان تحقیقات ضدبدافزارهای رایانه ای (CARO)  نامگزاری